Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame len v súlade so zákonom.
DM pošta bude zasielaná len s vaším osobitným súhlasom. Systémovú správu môžeme odoslať aj bez vášho súhlasu.
Vaše údaje uchovávame čo najbezpečnejšie.
Osobné údaje prenášame tretím stranám len so súhlasom.
Každý môže získať informácie o údajoch, ktoré o ňom uchovávame, a môže tiež kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich údajov, ak nás kontaktuje.

Úvod
Názov spoločnosti: ECON-Bau, s.r.o. – Szamaránszky Anett, Pavučí vrch 423/5 , 92901 Malé Dvorníky. IČO: SK2120463763 (ďalej len „poskytovateľ služieb“, „prevádzkovateľ údajov“) týmto poskytuje tieto informácie.

V článku 20 ods. 1 zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií sa uvádza, že dotknutá osoba (v tomto prípade používateľ internetového obchodu, ďalej len „používateľ“) musí byť pred začatím spracúvania informovaná o tom, či je spracúvanie založené na súhlase alebo či je povinné.

Dotknutá osoba musí byť pred začatím spracúvania jasne a podrobne informovaná o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania jej údajov, najmä o účele a právnom základe spracúvania, o osobe, ktorá je oprávnená spracúvať údaje, a o trvaní spracúvania.

Dotknutá osoba musí byť podľa článku 6 ods. 1 infozákona informovaná aj o tom, že osobné údaje sa môžu spracúvať aj vtedy, ak by získanie súhlasu dotknutej osoby nebolo možné alebo by si vyžadovalo neprimerané náklady a spracúvanie osobných údajov by

nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje, alebo
je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a presadzovanie týchto záujmov je primerané obmedzeniu práva na ochranu osobných údajov.
Informácie by sa mali týkať aj práv a prostriedkov nápravy dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním.

Ak by bolo nemožné alebo neprimerané poskytnúť osobné informácie dotknutým osobám (ako v tomto prípade v internetovom obchode), informácie možno poskytnúť zverejnením týchto informácií:

skutočnosť zhromažďovania
rozsah dotknutých osôb
účel zhromažďovania údajov
trvanie spracovania
účel spracúvania údajov, účel spracúvania údajov, účel spracúvania údajov
opis práv a opravných prostriedkov dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním a
ak spracúvanie podlieha registrácii, registračné číslo spracúvania.
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov upravuje spracúvanie údajov na nasledujúcej webovej stránke: http://www.lashstyle.sk a vychádza z obsahu vyššie uvedeného obsahu.

Zmeny a doplnenia tohto vyhlásenia nadobúdajú účinnosť po zverejnení na vyššie uvedenej adrese.

Definície (§ 3)

Dotknutá osoba/užívateľ: každá konkrétna fyzická osoba, ktorá je priamo alebo nepriamo identifikovaná alebo identifikovateľná na základe osobných údajov
osobné údaje: údaje, ktoré možno priradiť k dotknutej osobe, najmä meno, identifikačný znak a jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu dotknutej osoby, a závery, ktoré možno vyvodiť z údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
osobitné údaje
osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, národnosť, politické názory alebo stanoviská, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v záujmovej skupine alebo členstvo v zastupiteľskom orgáne, sexuálny život,
osobné údaje týkajúce sa zdravia, patologickej závislosti a osobné údaje týkajúce sa trestných činov
súhlas: slobodný a dobrovoľný prejav vôle dotknutej osoby, založený na primeraných informáciách, ktorým vyjadruje svoj jednoznačný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to buď v plnom rozsahu, alebo vo vzťahu k určitým operáciám
námietka: vyhlásenie dotknutej osoby, v ktorom namieta proti spracúvaniu svojich osobných údajov a žiada o ukončenie spracúvania alebo vymazanie spracúvaných údajov
prevádzkovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely spracúvania údajov, prijíma a vykonáva rozhodnutia týkajúce sa spracúvania (vrátane použitých prostriedkov) alebo ich vo svojom mene nechá vykonať spracovateľa „spracovanie“ je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s údajmi, bez ohľadu na použitý postup, najmä akékoľvek zhromažďovanie, zaznamenávanie, evidovanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmena, používanie, vyhľadávanie, sprístupňovanie, prenos, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazávanie alebo ničenie údajov, zabránenie ich ďalšiemu použitiu, vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov alebo obrazových záznamov a zaznamenávanie fyzických charakteristík, ktoré možno použiť na identifikáciu osoby (napr. odtlačky prstov, odtlačky dlaní, vzorky DNA, skeny dúhovky)
prenos: sprístupnenie údajov určenej tretej strane
sprístupnenie: sprístupnenie údajov akejkoľvek osobe
vymazanie údajov: znemožnenie rozpoznania údajov takým spôsobom, že ich už nie je možné získať
„označenie údajov“ znamená označenie údajov identifikačnou značkou na ich odlíšenie
„blokovanie údajov“ je označenie údajov identifikačným znakom s cieľom obmedziť ich ďalšie spracovanie natrvalo alebo na obmedzené obdobie
zničenie údajov: úplné fyzické zničenie nosiča údajov obsahujúceho údaje
„spracovanie“ je vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami spracovania údajov bez ohľadu na metódu a prostriedky použité na vykonanie operácií a miesto použitia za predpokladu, že technická úloha sa vykonáva na údajoch
„spracovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý na základe zmluvy s prevádzkovateľom vrátane zmluvy uzavretej podľa právneho predpisu spracúva údaje
„prevádzkovateľ údajov“ je orgán verejnej moci, ktorý vytvoril údaje verejného záujmu, ktoré sa musia zverejniť elektronickými prostriedkami, alebo v rámci ktorého činnosti boli údaje vytvorené
„poskytovateľ údajov“ je orgán verejného sektora, ktorý v prípade, že prevádzkovateľ údajov nezverejňuje údaje sám, zverejňuje na webovej stránke údaje, ktoré mu poskytol prevádzkovateľ údajov
súbor údajov: súbor údajov spravovaných v registri
tretia strana: fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ alebo spracovateľ údajov
„porušenie ochrany osobných údajov“ je nezákonné spracovanie alebo spracúvanie osobných údajov, najmä neoprávnený prístup, zmena, zverejnenie, prenos, poskytnutie, vymazanie alebo zničenie, náhodné zničenie alebo náhodné poškodenie
Právny základ spracúvania (§§ 5 – 6)

Osobné údaje sa môžu spracúvať, ak
dotknutá osoba s tým súhlasí, alebo
je to nariadené zákonom alebo na základe zákonného splnomocnenia a v rozsahu v ňom uvedenom vyhláškou miestneho orgánu na účel vo verejnom záujme.
Osobné údaje sa môžu spracúvať aj vtedy, ak by si získanie súhlasu dotknutej osoby vyžadovalo nemožné alebo neprimerané úsilie a spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa, alebo
je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a presadzovanie týchto záujmov je primerané obmedzeniu práva na ochranu osobných údajov.
Ak dotknutá osoba nie je schopná udeliť svoj súhlas z dôvodu nespôsobilosti alebo z iných dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, osobné údaje dotknutej osoby sa môžu spracúvať v rozsahu nevyhnutnom na ochranu jej životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej osoby alebo na zabránenie alebo ochranu pred bezprostredným ohrozením života, fyzickej integrity alebo majetku osoby, pokiaľ trvá prekážka súhlasu.
Na platnosť súhlasného vyhlásenia maloletej dotknutej osoby staršej ako 16 rokov sa nevyžaduje súhlas alebo následný súhlas zákonného zástupcu.
Ak je spracúvanie na základe súhlasu určené na vykonanie zmluvy uzatvorenej písomne s prevádzkovateľom, zmluva musí obsahovať všetky informácie, ktoré dotknutá osoba potrebuje vedieť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, najmä špecifikáciu údajov, ktoré sa majú spracúvať, dobu trvania spracúvania, účely, na ktoré sa majú údaje použiť, skutočnosť prenosu údajov, príjemcov údajov, skutočnosť využitia sprostredkovateľa. V zmluve musí byť jednoznačne uvedené, že dotknutá osoba jej podpisom súhlasí so spracovaním svojich údajov, ako je stanovené v zmluve.
Ak boli osobné údaje získané so súhlasom dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný, ak zákon neustanovuje inak,
na účely splnenia zákonnej povinnosti, ktorá sa na neho vzťahuje, alebo
na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sú tieto záujmy primerané obmedzeniu práva na ochranu osobných údajov
bez ďalšieho osobitného súhlasu a aj po odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

Účelové obmedzenie spracovania (§ 4 [1]-[2])

Osobné údaje sa môžu spracúvať len na vymedzené účely, na výkon práv a plnenie povinností. Vo všetkých fázach spracúvania musí byť splnený účel spracúvania a zhromažďovanie a spracúvanie údajov musí byť spravodlivé a zákonné.
Spracúvajú sa len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel spracúvania a ktoré sú na tento účel primerané. Osobné údaje sa môžu spracúvať len v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu.
Ďalšie zásady spracúvania (§ 4 [3]-[4])

Osobné údaje si počas spracúvania zachovávajú túto kvalitu dovtedy, kým je možné obnoviť vzťah s dotknutou osobou. Spojenie s dotknutou osobou sa môže obnoviť, ak má prevádzkovateľ technické podmienky potrebné na takéto obnovenie.

Spracovanie musí zabezpečiť, aby údaje boli presné, úplné a v prípade potreby na účely, na ktoré sa spracúvajú, aktualizované a aby bolo možné identifikovať dotknutú osobu len na čas nevyhnutný na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Funkčné spracovanie

Podľa článku 20 ods. 1 zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií sa v rámci funkčnosti webovej stránky internetového obchodu určuje
skutočnosť zhromažďovania údajov
okruh dotknutých osôb
účel zhromažďovania údajov
trvanie spracovania údajov
účel spracúvania údajov, účel používania webovej stránky, účel spracúvania údajov, účel spracúvania údajov, účel spracúvania údajov
opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov
skutočnosť zhromažďovania, rozsah spracúvaných údajov: heslo, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, názov doručovateľa, fakturačná adresa, fakturačný názov, suma na zaplatenie, dátum registrácie/nákupu, IP adresa v čase registrácie/nákupu.
Subjekty údajov: všetky subjekty údajov, ktoré sa zaregistrovali/nakupujú na webovej stránke internetového obchodu.
Účel zhromažďovania údajov: Poskytovateľ služieb spracúva osobné údaje používateľov na účely plnohodnotného používania webovej stránky, vytvorenia, definovania obsahu, úpravy, monitorovania plnenia zmluvy o poskytovaní služby, fakturácie poplatkov z nej vyplývajúcich a vymáhania pohľadávok s ňou súvisiacich, ako aj na účely zasielania informačných bulletinov.
Trvanie spracovania, lehota na vymazanie údajov. S výnimkou účtovných záznamov, pretože podľa článku 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve sa tieto údaje musia uchovávať 8 rokov.
Účtovné doklady (vrátane účtov hlavnej knihy, analytickej alebo podrobnej evidencie), ktoré priamo a nepriamo podporujú účtovné účty, sa musia uchovávať najmenej 8 rokov v čitateľnej forme, ktorú možno vyhľadať odkazom na účtovné záznamy.

Potenciálni prevádzkovatelia údajov: osobné údaje môžu spracúvať marketingoví pracovníci prevádzkovateľa v súlade s vyššie uvedenými zásadami.
Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov:
Poštou na adresu: Austria 1030 Wien Landstrasser Gürtel 33.
e-mailom na e-mailovú adresu info@lashstyle.at.
Spracovateľ údajov (poskytovateľ hostingu) použitý na spracovanie: Synaptx Bt.
Synaptaptx Ltd.
Telefón: +36705040318

Registračné číslo pre spracovanie údajov:
Právny základ spracúvania údajov: súhlas používateľa v súlade s Infotv. Článok 5 ods. 1 zákona o službách elektronického obchodu a niektorých aspektoch služieb informačnej spoločnosti z roku 2001 (ďalej len „Elkerov zákon“), článok 13/A ods. 3 zákona CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti:
Poskytovateľ služby môže spracúvať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na poskytovanie služby. Poskytovateľ služby musí pri rovnakých ostatných podmienkach zvoliť a v každom prípade prevádzkovať prostriedky používané pri poskytovaní služby informačnej spoločnosti tak, aby sa osobné údaje spracúvali len vtedy, ak sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie služby a na splnenie iných účelov uvedených v tomto zákone, ale v tomto prípade len v nevyhnutnom rozsahu a počas nevyhnutnej doby.

Naše zásady funkčnej správy údajov (Elker tv. 13/A.)

Poskytovateľ služieb môže spracúvať identifikačné údaje fyzickej osoby, adresu a údaje týkajúce sa času, trvania a miesta používania služby informačnej spoločnosti na účely vyúčtovania poplatkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služby informačnej spoločnosti.
Poskytovateľ môže spracúvať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na poskytovanie služby. Poskytovateľ musí pri zachovaní ostatných podmienok zvoliť a v každom prípade prevádzkovať prostriedky používané na poskytovanie služby informačnej spoločnosti takým spôsobom, aby sa osobné údaje spracúvali len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na poskytovanie služby a na plnenie ostatných účelov stanovených v Elkerovom zákone, ale aj vtedy len v nevyhnutnom rozsahu a počas nevyhnutného obdobia.
Poskytovateľ služby môže spracúvať údaje súvisiace s používaním služby na akékoľvek iné účely, najmä na zlepšenie efektívnosti svojej služby, na doručovanie elektronickej reklamy alebo iného adresného obsahu používateľovi, na vykonávanie prieskumu trhu, a to len po predchádzajúcom určení účelu spracúvania a so súhlasom používateľa.
Príjemca musí mať možnosť vzniesť námietku proti spracovaniu pred začatím a počas celého používania služby informačnej spoločnosti.
Spracúvané údaje sa musia vymazať po neuzavretí zmluvy, ukončení zmluvy a po vystavení faktúry. Údaje sa musia vymazať, keď zanikne účel spracovania alebo keď o to požiada používateľ. Ak zákon nestanovuje inak, vymazanie sa vykoná bezodkladne.
Poskytovateľ služieb musí zabezpečiť, aby bol príjemca služby informačnej spoločnosti pred začatím a kedykoľvek počas používania služby informovaný o tom, aké druhy údajov poskytovateľ služieb spracúva a na aké účely, vrátane spracúvania údajov, ktoré nemožno priamo spojiť s príjemcom.
Spracovanie súborov cookie (cookie)

Podľa § 20 ods. 1 zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií sa v súvislosti so spracovaním súborov cookie na webovej stránke internetového obchodu vymedzujú tieto pojmy:
skutočnosť zhromažďovania údajov
okruh dotknutých osôb
účel zhromažďovania údajov
trvanie spracovania
účel súboru cookie, účel súboru cookie, účel súboru cookie, účel súboru cookie, účel súboru cookie, účel súboru cookie, účel spracovania, účel spracovania údajov
opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním
Súbory cookie špecifické pre webové obchody sú takzvané „súbory cookie relácie chránené heslom“, „súbory cookie nákupného košíka“ a „bezpečnostné súbory cookie“, na ktorých používanie nie je potrebný predchádzajúci súhlas dotknutej osoby.
Skutočnosť spracovania, rozsah spracúvaných údajov: jedinečný identifikátor, dátumy, časy
Dotknuté osoby: všetky dotknuté osoby, ktoré navštívia webové sídlo.
Účel spracovania: identifikácia používateľov, registrácia „nákupného košíka“ a sledovanie návštevníkov.
Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: trvanie spracovania údajov je do konca návštevy webových stránok v prípade súborov cookie relácie a do 5 dní v prípade trvalých súborov cookie.
Kto sú potenciálni prevádzkovatelia údajov: prevádzkovateľ nespracúva žiadne osobné údaje prostredníctvom používania súborov cookie.
Práva dotknutých osôb týkajúce sa spracúvania údajov.
Právny základ spracúvania: Súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje, ak je jediným účelom používania súborov cookie poskytovanie komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo ak je to nevyhnutne potrebné na to, aby poskytovateľ služieb poskytol službu informačnej spoločnosti, ktorú si výslovne vyžiadal účastník alebo používateľ.

Newsletter, činnosť DM

Podľa článku 6 zákona XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti môže používateľ vopred výslovne súhlasiť s tým, aby ho poskytovateľ služieb kontaktoval s reklamnými ponukami a inými zásielkami na kontaktné údaje uvedené pri registrácii (napr. e-mailová adresa alebo telefónne číslo).
Okrem toho môže zákazník v súlade s ustanoveniami tohto oznámenia súhlasiť so spracovaním osobných údajov poskytovateľom služieb na účely zasielania reklamných ponúk.
Poskytovateľ služieb nebude zasielať nevyžiadané obchodné oznámenia a používateľ sa môže bezplatne, bez akýchkoľvek obmedzení a bez uvedenia dôvodu odhlásiť zo zasielania takýchto ponúk. V takom prípade Poskytovateľ služieb vymaže všetky osobné údaje potrebné na zasielanie reklamných správ zo svojich záznamov a nebude Užívateľa kontaktovať s ďalšími reklamnými ponukami. Používateľ sa môže odhlásiť z odberu reklamných správ kliknutím na odkaz v správe.
Podľa článku 20 ods. 1 zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií sa pri spracúvaní údajov v rámci informačného bulletinu uvádza:
skutočnosť zhromažďovania údajov
okruh dotknutých osôb
účel zhromažďovania údajov
trvanie spracovania
účel prieskumu, účel spracovania údajov, účel spracovania údajov
opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov
skutočnosť spracovania, spracúvané údaje: meno, e-mailová adresa, (telefónne číslo) dátum, čas.
Dotknuté osoby: všetky dotknuté osoby, ktoré sa prihlásili na odber informačného bulletinu.
Účel spracúvania: zasielanie elektronických správ (e-mail, SMS, push správy) obsahujúcich reklamu dotknutej osobe, poskytovanie informácií o aktuálnych informáciách, produktoch, akciách, nových funkciách atď.
Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: do odvolania súhlasu, t. j. do odhlásenia sa z odberu.
Potenciálni prevádzkovatelia, ktorí môžu mať prístup k údajom: osobné údaje môžu spracúvať zamestnanci prevádzkovateľa v súlade s vyššie uvedenými zásadami.
Opis práv dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním údajov.
Právny základ spracúvania údajov. Dobrovoľný súhlas dotknutej osoby poskytuje dotknutá osoba:
Zadávateľ reklamy, poskytovateľ reklamných služieb alebo vydavateľ reklamy vedie evidenciu osobných údajov osôb, ktoré poskytli svoj súhlas v rozsahu uvedenom v súhlase. Údaje zaznamenané v tejto evidencii týkajúce sa adresáta reklamy sa môžu spracúvať len v súlade so súhlasom udeleným vo formulári súhlasu, a to až do jeho odvolania, a tretím stranám sa môžu poskytnúť len s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

Prenos údajov

Podľa článku 20 ods. 1 zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií sa v rámci činností prenosu údajov na webovej stránke internetového obchodu vymedzuje
skutočnosť zhromažďovania údajov
rozsah dotknutých osôb
účel zhromažďovania údajov
trvanie spracovania údajov
účel údajov, účel spracovania údajov, účel spracovania údajov, účel spracovania údajov
opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov
skutočnosť spracúvania, rozsah spracúvaných údajov.
Rozsah údajov zasielaných na účely doručenia: názov doručovateľa, adresa doručenia, telefónne číslo, suma, ktorá sa má zaplatiť.
Údaje prenášané na účely online platby: fakturačný názov, fakturačná adresa, suma, ktorá sa má zaplatiť.
Dotknuté osoby: Všetky dotknuté osoby, ktoré žiadajú o doručenie do domu/on-line nákup.
Účel spracovania.
Trvanie spracovania, lehota na vymazanie údajov: do ukončenia doručenia/on-line platby.
Možní prevádzkovatelia údajov: Osobné údaje môžu v súlade s vyššie uvedenými zásadami spracúvať títo prevádzkovatelia:
nahrávanie v progrese….

Opis práv dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním údajov: Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa poskytovateľa služieb doručovania zásielok do domu/on-line platby, aby čo najskôr vymazal jej osobné údaje.
Právnym základom prenosu údajov je súhlas používateľa, právnym základom prenosu údajov je súhlas používateľa, právnym základom prenosu údajov je súhlas používateľa, právnym základom prenosu údajov je Infotv. 5 ods. 1 zákona CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti a 13/A ods. 3 zákona CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti.
Vzťahy so zákazníkmi a iné spracovanie údajov

Ak má dotknutá osoba pri používaní našich služieb akékoľvek otázky alebo problémy, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom spôsobov uvedených na webovej stránke (telefón, e-mail, sociálne siete atď.).
Prevádzkovateľ údajov vymaže prijaté e-maily, správy, údaje poskytnuté telefonicky, na Facebooku atď. spolu s menom a e-mailovou adresou záujemcu a ďalšími osobnými údajmi, ktoré záujemca dobrovoľne poskytol, najneskôr po 2 rokoch od dátumu komunikácie.
Každé spracovanie, ktoré nie je uvedené v tomto oznámení, bude oznámené v čase zhromažďovania údajov.
Vo výnimočných prípadoch je poskytovateľ služieb povinný poskytnúť informácie, údaje alebo dokumenty na základe žiadosti orgánu verejnej moci alebo iných orgánov oprávnených na základe zákona.
V takýchto prípadoch poskytovateľ služieb poskytne osobné údaje žiadajúcej strane – za predpokladu, že táto strana uviedla presný účel a rozsah údajov – len v rozsahu a v miere, ktorá je nevyhnutná na účel žiadosti.
Bezpečnosť údajov (§ 7)

Prevádzkovateľ je povinný navrhovať a vykonávať spracovateľské operácie tak, aby zabezpečil ochranu súkromia dotknutých osôb.
Prevádzkovateľ zabezpečí bezpečnosť údajov (ochrana heslom, antivírusová ochrana), prijme technické a organizačné opatrenia a stanoví procesné pravidlá potrebné na uplatnenie infozákona a iných pravidiel ochrany údajov a dôvernosti.
Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia na ochranu údajov, najmä
neoprávneného prístupu
zmenou
prenosom
sprístupnením verejnosti
vymazaním alebo zničením
náhodné zničenie a poškodenie
proti nedostupnosti v dôsledku zmien v použitej technológii
Prevádzkovateľ vhodnými technickými prostriedkami zabezpečí, aby údaje uložené v záznamoch nebolo možné priamo prepojiť a priradiť k dotknutej osobe.
Prevádzkovateľ prijme opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu k osobným údajom, ich zmene a neoprávnenému zverejneniu alebo použitiu:
vytvorenie a prevádzkovanie vhodného IT a technického prostredia
kontrolovaný výber a dohľad nad zamestnancami zapojenými do poskytovania služieb
zavedenie podrobných prevádzkových postupov, postupov riadenia rizík a postupov poskytovania služieb
Na základe uvedeného poskytovateľ služieb zabezpečí, aby údaje, s ktorými nakladá, boli
boli k dispozícii držiteľovi práv
bola zabezpečená ich pravosť a overenie
bola overená ich integrita, je
Systémy informačných technológií prevádzkovateľa a poskytovateľa hostingových služieb chránia okrem iného
počítačové podvody
špionáž
počítačové vírusy
nevyžiadanej pošty
hackerské útoky
a iné útoky

Práva dotknutých osôb (§ 14 až 19)
Dotknutá osoba môže požiadať poskytovateľa služieb o poskytnutie informácií o spracúvaní jej osobných údajov, o opravu svojich osobných údajov a o vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov, s výnimkou povinného spracúvania.
Prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby poskytne informácie o údajoch dotknutej osoby spracúvaných prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorého prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poveril spracúvaním, o zdroji údajov, účele, právnom základe a dobe trvania spracúvania, názve a adrese sprostredkovateľa a činnostiach sprostredkovateľa v súvislosti so spracúvaním, okolnostiach porušenia ochrany osobných údajov, jeho následkoch a opatreniach prijatých na nápravu a v prípade prenosu osobných údajov dotknutej osoby o právnom základe a príjemcovi prenosu.
Prevádzkovateľ, ak má interného úradníka pre ochranu osobných údajov, vedie prostredníctvom interného úradníka pre ochranu osobných údajov register na účely monitorovania opatrení prijatých v súvislosti s porušením ochrany osobných údajov a informovania dotknutej osoby, ktorý obsahuje rozsah dotknutých osobných údajov, počet a druh dotknutých osôb, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, dátum, okolnosti, účinky a opatrenia prijaté na nápravu porušenia ochrany osobných údajov a ďalšie údaje uvedené v právnych predpisoch upravujúcich spracúvanie.
Na účely monitorovania zákonnosti prenosu a informovania dotknutej osoby prevádzkovateľ vedie záznam o prenose, ktorý obsahuje dátum prenosu osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom, právny základ a príjemcu prenosu, rozsah prenesených osobných údajov a ďalšie údaje uvedené v právnych predpisoch ustanovujúcich spracúvanie.
Prevádzkovateľ poskytne informácie písomne, v zrozumiteľnej forme a na žiadosť dotknutej osoby, a to v čo najkratšom čase od požiadania, najneskôr však do 30 dní od požiadania. Informácie sa poskytujú bezplatne.
Na žiadosť používateľa poskytovateľ služieb poskytne informácie o ním spracúvaných údajoch, ich zdroji, účele, právnom základe a trvaní spracúvania, názve a adrese každého sprostredkovateľa údajov a jeho činnostiach súvisiacich so spracúvaním a v prípade prenosu osobných údajov dotknutej osoby o právnom základe a príjemcovi prenosu. Poskytovateľ služieb poskytne informácie písomne a v zrozumiteľnej forme v čo najkratšom čase odo dňa podania žiadosti, najneskôr však do 30 dní. Informácie sa poskytujú bezplatne.
Ak osobné údaje nie sú presné a prevádzkovateľ má k dispozícii presné osobné údaje, poskytovateľ služieb osobné údaje opraví.
Namiesto vymazania osobných údajov poskytovateľ služieb osobné údaje zablokuje, ak o to používateľ požiada alebo ak sa na základe informácií, ktoré má k dispozícii, dá predpokladať, že vymazanie by poškodilo oprávnené záujmy používateľa. Zablokované osobné údaje sa môžu spracúvať len dovtedy, kým trvá účel spracúvania, ktorý vylúčil vymazanie osobných údajov.
Poskytovateľ služieb vymaže osobné údaje, ak je ich spracúvanie nezákonné, ak o to požiada Používateľ, ak sú spracúvané údaje neúplné alebo nesprávne – a tento stav nemožno zákonným spôsobom napraviť – za predpokladu, že vymazanie nevylučuje zákon, ak účel spracúvania zanikol, alebo ak uplynula zákonná lehota na uchovávanie údajov, alebo ak to nariadil súd alebo Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií.
Prevádzkovateľ označí osobné údaje, ktoré spracúva, ak dotknutá osoba namieta presnosť alebo správnosť osobných údajov, ale nepresnosť alebo nesprávnosť namietaných osobných údajov nemožno jednoznačne určiť.
Oprava, blokovanie, označenie a vymazanie sa oznámi dotknutej osobe a všetkým, ktorým boli údaje predtým poskytnuté na spracovanie. Od oznámenia možno upustiť, ak to nepoškodí oprávnené záujmy dotknutej osoby vzhľadom na účely spracovania.
Ak prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti dotknutej osoby o opravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov, do 30 dní od prijatia žiadosti písomne uvedie vecné a právne dôvody zamietnutia žiadosti o opravu, zablokovanie alebo vymazanie. V prípade zamietnutia žiadosti o opravu, vymazanie alebo zablokovanie prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o možnosti súdnej nápravy a o možnosti obrátiť sa na úrad.

Opravné prostriedky

Proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete namietať, ak.
spracúvanie alebo zverejnenie osobných údajov je nevyhnutné výlučne na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na poskytovateľa služieb, alebo na účely oprávnených záujmov poskytovateľa služieb, príjemcu údajov alebo tretej strany, pokiaľ spracúvanie nevyžaduje zákon
osobné údaje sa používajú alebo prenášajú na účely priameho marketingu, prieskumu verejnej mienky alebo vedeckého výskumu
v iných prípadoch stanovených zákonom
Poskytovateľ služieb preskúma námietku v čo najkratšom čase odo dňa podania žiadosti, najneskôr však do 15 dní, a rozhodne, či je námietka oprávnená, a písomne informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí. Ak poskytovateľ služieb zistí, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, zastaví spracúvanie údajov vrátane ich ďalšieho zaznamenávania a prenosu a údaje zablokuje a oznámi námietku a opatrenia prijaté na základe námietky všetkým, ktorým predtým poskytol osobné údaje, ktorých sa námietka týka, a ktorí sú povinní prijať opatrenia na uplatnenie práva na vznesenie námietky
Ak používateľ nesúhlasí s rozhodnutím poskytovateľa služieb, môže sa proti nemu odvolať na súd do 30 dní od jeho oznámenia. Súd koná bez návrhu.
Sťažnosti proti prípadným porušeniam zo strany prevádzkovateľa možno podať Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií:
Národný orgán pre ochranu údajov a slobodu informácií
Ak chcete informovať Úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií o akomkoľvek porušení tohto zákona o ochrane súkromia a informácií, obráťte sa na Úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií na adrese 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Poštová adresa: 1530 Budapešť, P.O. Box 5.
Telefón: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu